About

Nếu bạn là người hiểu Quản trị du lịch và khách sạn là như thế nào chắc hẳn bạn sẽ quyết định cho mình một nghề nghiệp trong tương lai gắn với sự năng động, linh hoạt và khéo léo.

Quản trị du lịch – khách sạn được ví như một ngành công nghiệp không khói, là ngành có nhiều tiềm năng trong xu hướng toàn cầu hóa.

Đây là ngành đòi hỏi phải có sự năng động, trong đó có quá trình quản lý và điều hành liên quan đến du lịch; chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc cho các hướng dẫn viên du lịch; quản lý mọi hoạt động của khách sạn hiệu quả và hợp lý…